Varför välja AVK?

Välj en robust och hållbar slussventil med rätt dimension. 12-02-2020

Fem punkter att tänka pä: 

1)  Kilens konstruktion

Det är kilen som är den tätande delen i slussventilen och därför den del som är mest kritisk:

Kilens mutter: Kilmuttern fäster kilen på spindeln. Det finns två basutförande på marknaden: En konstruktion med lös kilmutter där mässingsmuttern glider i en slits i kilen och en fast integrerad kilmutter som förhindrar vibrationer och rörelse och därmed förhindras även korrosion. Den fasta muttern som finns i AVK:s ventiler är mest fördelaktig.

Styrning och kilspår:Kilen är utsatt för friktion och utmattning när den öppnar och stänger under sitt arbete. 
Styrningar på kilen passar i motsvarande spår på huset och hjälper till att stabilisera kilens position när trycket ökar. Styrningarna gör så att slitaget av gummit på kilens yta inte blir lika stort mellan kilen och huset. Se till att kilens styrning sitter fast i spåret och att gummiskiktet är tillräcklig för att förhindra korrosion. 


Gummit: Det är viktigt för ventilens täthet att kilen är I helt vulkaniserat gummi och att gimmits tjocklek är tillräckligt för att små kruskorn och andra orenheter skall kunna tas upp av kilen som ändå bevara sin förmåga att täta.En stark vidhäftning mellan gummit och kilens kärna är viktig för att säkerställa en fullständig tätning även när gummit är komprimerat, och för att förhindra krypande korrosion även om ett vasst föremål penetrerar gummit under stängningen av ventilen. 


2) Gummits kvalitet

Gummits kvalitet är av stor betydelse med tanke på hållbarhet och funktion.
 

Gummits återställningsförmåga: Med återfjädringsförmåga menar vi här gummits fömåga att återta sin normala form efter att det blivit deformerat. Standarden EN 681-1 anger minimikraven för deformation men ju bättre återfjädringförmga desto bättre tätningsförmåga.


Bildande av biofilm: Organiska substanser avges från gummiföreningen och fungerar som näringsämnen för mikroorganismer, som sedan kommer att börja bilda biofilm som orsakar kontaminering av dricksvattnet . Välj ventiler med en kil av gummi som säkerställer minimal bildning av biofilm.


Kemikaler för vattenrening: Klor och andra kemikalier används ofta för att rengöra nya rörledningar eller desinficera gamla. Ozon och klor kan också tillsättas i låga koncentrationer för att göra vattnet drickbart. Gummiblandningen får inte försämras eller spricka som ett resultat av kemisk behandling av dricksvatten, eftersom det skulle orsaka korrosion av kilens kärna.


Dricksvattengodkänt: Alla komponenter I gummi som är I kontakt med dricksvatten skall vara dricksvattengodkända(EPDM). 

3)   Utvändigt rostskydd

Det utvändiga rostskyddet är avgörande för livslängden på ventilen. En epoxibeläggning enligt DIN 30.677-2 och GSK krav rekommenderas och innebär följande:

Blästring: Enligt to ISO 12944-4.

Färglager: min. 250 my på samtliga ytor.

MIBK test: Härdning av epoxybeläggningen skall kontrolleras i en test (MIBK test). Flera droppar metylisobutylketon sätts på ett provstycke. Efter 30 sekunder torkas provningsområdet av med en ren vit trasa.  Provningsytan får inte bli matt eller kladdig och duken ska förbli ren.
Slagtålighet: En cylinder av rostfritt stål släpps på den belagda ytan genom ett en meter långt rör. Efter varje stöt elektrolyt testas godset för att kontrollera så att ingen sprickbildning uppstått.
Fria porer: En 3 kV detektor med en elektrod borste används för att upptäcka små hål i beläggningen.

 

4) Tät montering av hus och överdel 

There are two important design issues:

 • En rund packning passar in i ett spår mellan ventilhuset och överdelen vilket gör att ventilen kan hålla trycket även vid tryckstötar. Tätningen ska vara underhållsfri och utformad på ett sätt så att den håller hela ventilens livstid. De rostfria bultarna är omgivna av packningen och försänkta i överdelen och slutligen förseglade med smältlim för att förhindra korrosion. Av säkerhets- och hälsoskäl används en dricksvatten godkänd packning av EPDM-gummi där direktkontakt med dricksvatten sker.
 • 100% trycktestade
  Varje ventil trycktestas innan den lämnar fabriken.
  Vattenventiler testas enligt EN1074-1 och 2 / EN12266.

5)  Allmän prestanda

Vid användning av en slussventil antingen med handratt eller med ett ställdon är det viktigt att kontrollera stängningsmomentet.

 • Vridmoment: Det vridmoment som behövs för att manövrera ventilen från det öppna läget till det stängda läget, bör vara mellan 5 Nm och 30 Nm, beroende på ventilstorlek. Det är viktigt att vridmomentet inte är mindre än 5 Nm eftersom ventilen då riskerar att stängas för fort och man riskerar tryckslag i ledningarna.
 • Stängnings moment: Vridmomentet som krävs för att stänga ventilen till en droppsäker position. Detta vridmoment skall vid handratt vara väl balanserat mot handrattens diameter så tillvida att användaren inte ska behöva använda mer kraft i rattens periferi än 30-40 kg. När ett eldon används eller en manuell växel är det viktigt att att kontrollera så att momentet ligger inom ramen för standardvärden. Det är viktigt att notera att ställdonen normalt har ett vridmomentintervall som är ganska brett, och ofta är det ISO fläns anslutningen mellan ventil och ställdon som bestämmer manöverdonet val. Som huvudregel ska ventiler med ISO flänsanslutning ha max. stängningsmoment som anges nedan:
 • ISO fläns F-10, max 120 Nm
  ISO fläns F-14, max 500 Nm
  ISO fläns F-16, max 1000 Nm

 •  Fullt genomlopp: För att vara säker på att man kan använda rörledningens rengöringsutrustning, är det viktigt att säkerställa överrensstämmelsen mellan det nominella måttet och det verkliga genomloppsmåttet. 

* GSK - Gütegemeinshaft Schwerer Korrosionsschutz, och är en oberoende förening för kvalitetskontroll med ca 30 medlemmar, alla ledande europeiska tillverkare av ventiler och tillbehör. GSK beskriver kraven för själva anläggningen och för kontrollförfaranden i den färdiga anläggningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy