Biogas, för en grönare framtid

Biogas är en förnybar energikälla som utvinns ur organiskt avfall. Genom att ta vara på och nyttja biogas kan vi förhindra utsläpp av metan i vår atmosfär och minska det totala utsläppet av växthusgaser. Biogas förväntas spela en avgörande roll i övergången till grön energi och AVK är stolta över att vara delaktiga genom att kunna leverera ventiler och lösningar till nya biogasanläggningar.

Vad är biogas?

Biogas är en förnybar energikälla som produceras genom en rötprocess utan syre, en helt naturlig process liknande vad som händer i magen på en ko. Biogas är består huvudsakligen av metan (C4) samt koldioxid (CO2) tillsammans med en mindre mängd av andra gaser, exempelvis kväve, svavelväte och vattenånga. Biogas produceras vanligtvis genom nedbrytning av organsikt material i en syrefri miljö som exempelvis lantbruks- och livsmedelsavfall samt gödsel från djurhållning. 

Vad är fördelarna med att använda biogas?

Enligt World Biogas Association (WBA):

"I dagens samhälle står vi inför en utmaning där vi drastiskt behöver minska våra utsläpp för att förhindra en klimatförändring, samtidigt som vi behöver skapa nya jobb, 
ekonomisk tillväxt, generera energi samt producera livsmedel. Få tekniska lösningar har biogasens förmåga att bidra till alla dessa områden över hela världen"

WBA hävdar att biogas har potential att reducera de globala klimatutsläppen med 10% och samtidigt skapa miljoner av arbetstillfällen. De miljömässiga och socioekonomiska fördelarna med biogas är uppenbara:

  • Förnybar och hållbar: Framställs av organiskt avfall som produceras oavbrutet
  • Reduktion av växthusgaser: När organiskt avfall förmultnar i det fria eller lämnas orört frigörs metan, en växthusgas som bidrar till klimatförändringar - ta vara på avfallet och framställa biogas förhindrar detta.
  • Avfallshantering: Förvandla organiskt avfall till biogas minskar den totala volymen av avfall.
  • Decentraliserad energiproduktion: Särskilt fördelaktigt på landsbygden eller områden med begränsad tillgång till traditionella energikällor.
  • Näringsrik rötning: Biprodukterna av den syrefria rötningsprocessen kan användas som gödsel och ge näring till åkrarna samt effektivisera jordbruket.
  • Skapande av arbetstillfälle: Produktion samt nyttjande av biogas skapar arbetstillfällen inom vattenrening, bygg, jordbruk och energiproduktion.

AVK har ventiler och produkter för alla steg i processen

1. Preparation 

Första steget är hantering och preparering av de olika typerna av organiskt material som transporteras till biogasanläggningen. Exempel är flytande gödsel, jordbruksavfall, organiskt hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrin. Typen av organiskt material påverkar produktionsprocessen av biogas eftersom rötningsprocessen kan skilja sig åt. Därför är det vanligt att nyttja flera olika tankar för att säkerställa en homogen sammansättning av biomassa vilket ger en stabil och enhetlig gasproduktion.   

För denna process erbjuder AVK följande produkter:

2. Produktion  

Den preparerade biomassan transporteras till en rötkammare, där produceras biogasen som ett resultat av en syrefri rötprocess. I detta steg består gasen till största del av metan (CH4) och koldioxid (CO2) men den innehåller också små mängder vatten (H2O) och svavelväte (H2S). Svavelväte är en aggressiv gas när den förekommer i höga koncentrationer.

För denna process erbjuder AVK följande produkter:

3. Distribution

Efter den syrefria rötprocessen avlägsnas svavelväte från den producerade gasen. Gasen kan sedan användas till elektricitet eller värme, alternativt förädlas ytterligare till en kvalitetsnivå lämplig för distributionsnätet av naturgas. 

AVK erbjuder följande produkter för gasdistribution:

Ladda ner

Biogas, för en grönare framtid

Biogas är en förnybar energikälla som utvinns ur organiskt avfall.