ISO certifieringar och miljöarbete

Internationell standard för hantering av miljöfrågor

AVK följer den internationellt accepterade ISO 14001 standarden som ger en grund för hantering av miljöfrågor inom företaget. Vi arbetar kontinuerligt med att uppfylla lokala krav och standarder samt minimera vår miljöpåverkan när det kommer till processen och material.

Vi är även stolta över att ha erhållit flera andra certifieringar. Det visar att vi som global koncern visar vägen när det kommer till att skapa lösningar med hänsyn till miljöpåverkan.

  • ISO 9001 – Hantering av kvalitetsfrågor
  • ISO 29001 – Kvalitetshantering inom olje- och gasindustrin
  • ISO 14001 – Hantering av miljöfrågor
  • ISO 50001 – Hantering av energifrågor
  • ISO 45001 – Arbetsmiljö och säkerhet

EcoVadis hållbarhetsbetyg

AVK International har tilldelats EcoVadis silvermedalj. Ecovadis har betygsatt mer än 100,000 företag runt om i världen och vi är stolta att våra ansträngningar har genererat en plats bland topp 20% av alla betygsatta företag och inom topp 8% när det kommer till tillverkare inom allmän maskinindustri. Vi kommer kontinuerligt fortsätta fokusera på att bidra till en mer hållbar framtid. Läs mer om AVK:s åtgärder och mål i vår Miljö och Hållbarhetsrapport.

EcoVadis genomför betygsättning för hållbarhet baserat på ett antal CSR relaterade indikationer inom områdena miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbara upphandlingar. Metodiken bygger på internationella hållbarhetsstandarder och betyget utvärderar hur väl ett företag har integrerat principerna om hållbarhet och CSR i sin verksamhet. Prestationen bedöms genom att utvärdera företagets policyer, åtgärder och resultat samt genom input från tredje part och externa intressenter.

Nya initiativ på AVK International

Initiativ gällande hushållning med energi:

  • Ny förvärmingsprocess med värmeväxlare innan ytbehandling och målning samt nya transportband som drivs av frekvensstyrda motorer.
  • Nytt energisnålt ventilationssystem för kontor och fabrik samt LED belysning med rörelsesensorer. 
  • Takmonterade solpaneler på våra byggnader i Skovby som årligen beräknas sänka våra CO2 utsläpp med 128 ton.
  • Vi har gått från uppvärmning via gas till elektriska värmepumpar i vår fabrik i Skovby och vårt distributionscenter i Galten har fått ett nytt centralvärmesystem.

Vi arbetar också med dokumentation av vår miljöpåverkan. Vår första miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för standard slussventiler finns nu för nedladdning på vår hemsida. GWP websites. GWP-värden (Global Warming Potential) anges på databladen för de produkter som omfattas av EPD. Vårt långsiktiga mål är att erbjuda EPD deklaration för hela vårt produktsortiment.

Dessutom har vi utarbetat en GHG-rapport (Växthusgasrapport) som ska användas som en intern bas och referens för ständiga förbättringar i våra processer. 

Miljömässiga åtgärder inom AVK Group

På AVK Advanced Casting som förser AVK Group med gjutgods för ventiler, brandposter och segjärnsdelar använder vi den innovativa ”lost foam” metoden. Denna metod möjliggör en förbättring av prestanda eftersom den inte kräver efterbehandling av gjutgods och följaktligen minskar energiförbrukningen och mängden utsläppta partiklar i atmosfären. Dessutom är tillverkningen till stor del baserad på återvunnet järnskrot.

Mer än 24 000 ton återvunnen plast används årligen i AVK:s produktion av främst plastpallar och betäckningar som tillverkas av AVK Plast i Danmark samt AVK Plastics i Nederländerna. Det återvunna plastmaterialet som vi använder består bland annat av kapsyler till flaskor samt avfall från återvunna krockkuddar. Vid återvinningen ökar plastens livslängd med ca 50 år. 

AVK Group har strikta krav och standarder när det kommer till energi- och vattenförbrukning. Alla företag i koncernen gör sitt yttersta för att minska sin förbrukning när möjlighet finns. Det är också vårt mål att hantera vårt avfall på ett miljövänligt sätt och se till att kasserat material återvinns i största möjliga mån. Vi arbetar mot det långsiktiga målet ”noll deponi”.

En säker arbetsmiljö är högsta prioritet hos AVK

AVK är en global koncern med verksamhet över hela världen. Detta innebär att vi måste ta hänsyn till olika förhållanden och krav beroende på land. I alla länder där AVK finns representerat är det dock en grundläggande princip att agera ansvarsfullt gentemot medarbetare, miljö och det omgivande samhället. AVK Group håller noga koll på alla affärsenheter och säkerställer genom regelbundna besök att alla företag inom koncernen följer och lever upp till de definierade principerna.

Vi följer noga upp eventuella arbetsplatsolyckor och arbetar ständigt förebyggande för att undvika att just olyckor sker. Vårt arbete har resulterat i en stadig nedgång av arbetsrelaterade olyckor. Vi försäkrar även att underhållsarbete, inspektioner samt utveckling av arbetsförhållande efterlevs samt att utrustning och verktyg som behövs finns samt uppfyller gällande krav. 

AVK Group ställer samma krav på våra underleverantörer som på oss själva. För att bli en certifierad leverantör måste våra hårda standarder efterlevas. Hållbarhet är en avgörande faktor för oss genom hela leveranskedjan. Därför samarbetar vi endast med partners med hög etisk standard samt som är starkt engagerade i att följa internationell lagstiftning inom arbetsmarknadsområdet.

Fördjupning

Vårt bidrag till FN:s mål för en hållbar framtid

För AVK går hållbarhet och en sund ekonomi hand i hand. Genom att minska vattenförlust minskar man elförbrukning och värnar om vår mest värdefulla resurs samtidigt som det sparar pengar. Våra högkvalitativa lösningar minimerar miljöpåverkan orsakad av schaktning, reparationer och utbyte av komponenter. Därmed uppfyller vår verksamhet kraven på socialt ansvar och miljömedvetande.

Video

Återvunnen plast får nytt liv hos AVK

See hur AVK återvinner plastflakskapsyler för tillverkning av nya produkter.

Ladda ner

AVK Miljö & Hållbarhetsrapport 22/23

Hur vi som företag bidrar till en ansvarsfull och hållbar utveckling.