Hållbarhet

AVK koncernen inser att hållbarhet är en viktig faktor av avgörande betydelse. Med en tydlig policy som implementeras globalt strävar vi efter att med bästa förmåga göra en skillnad i detta område.

Vi inser faran av miljöpåverkan vid utveckling av affärsmöjligheter på en global skala. Som ett resultat har vi åtagit oss att ständigt arbeta med att minska denna påverkan till ett minimum. Alla våra produktionsbolag runt om i världen är certifierade enligt ISO 14001 för miljöledning och de flesta av dem är dessutom certifierade enligt OHSAS 18001, den internationella standarden för hälsa och säker miljö.

Vi har en proaktiv syn på verksamheten i alla avseenden, och detta innebär att vi arbeta för en hållbar framtid.

I vår produktion

Vi är medvetna om vikten av att minska elförbrukningen, eftersom den bidrar till utsläpp av CO². Vi är också medvetna om att rent vatten är en bristvara. Därför har AVK koncernen tagit fram en rad mycket stränga mål när det gäller el- och vattenförbrukning. Därför satsar vi mycket på att minska förbrukningen varhelst vi kan och även få en direkt besparing som en positiv bieffekt.

Varje AVK anställd är motiverad att upptäcka förbättringsområden i vårt sätt att göra affärer till gagn för miljön. Vi vill inte bara fokusera på aktiviteter och processer i våra tillverkande företag, men också på beteende och affärsmodeller hos våra leverantörer.

Vi är certifierade enligt ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. Dessutom är vi certifierade enligt OHSAS 18001, den internationella standarden för hälsa och säker miljö.

Våra affärspartners

AVK koncernen har enats om ett antal standarder som leverantörerna måste uppfylla för att bli en certifierad leverantör i AVK koncernen. Därför, i en värld av intensifierad globalisering, vilket resulterar i ökade affärsrelationer mellan länder och kulturer, är det viktigt för AVK koncernen att uppnå hållbarhet genom hela försörjningskedjan. Det är viktigt för oss att vi arbetar med ansvarsfulla partners som ansluter sig till samma standard som vi gör.

Vi söker partners med hög etik. Partners som också känner ett starkt engagemang för att följa internationell lagstiftning på området för arbetskraft. Vi respekterar speciellt alla restriktioner på barnarbete genom hela försörjningskedjan, och accepterar inte någon diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Global compact

Erkännande av FN:s Global Compacts principer

AVK-koncernen inser att en global närvaro kräver hög etisk standard. Under hela vår organisation och i alla våra handlingar vi därför erkänna de principer som anges i FN: s Global Compact dokument, vilket är en uppsättning grundläggande värden inom följande områden:

Mänskliga Rättigheter

Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för de internationella mänskliga rättigheterna.

Princip 2: Se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsnormer

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.

Princip 4: Avskaffande av alla former av tvångsarbete.

Princip 5: Avskaffande av barnarbete.

Princip 6: Eliminering av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Princip 8: Ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande.

Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Anti-korruption

Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Hög etik och erkännande av de ovannämnda principer tillsammans med ett växande antal åtgärder utgör en integrerad del av dagen till driften av vår verksamhet.

Global compact principer
En global närvaro kräver höga etiska normer. Under hela vår organisation och i alla våra handlingar känner vi därför till principerna i FN: s Global Compact-dokument, vilket är en uppsättning kärnvärden på följande områden:

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Företagen bör stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter. och
Princip 2: Se till att de inte medverkar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Arbetsstandarder
Princip 3: Företagen ska upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av kollektivavtalet.
Princip 4: Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
Princip 5: Effektivt avskaffande av barnarbete. och
Princip 6: Avskaffande av diskriminering i fråga om anställning och yrke.

Miljö
Princip 7: Företagen bör stödja försiktighetsprincipen mot miljön.
Princip 8: Åtgärder för att främja ett ökat miljöansvar. och
Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Mot korruption
Princip 10: Företagen ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy