Integritetspolicy

Version 1.0: 25 Maj 2018

Denna integritetspolicy beskriver hur AVK Sverige AB (hädanefter ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter.

Vi respekterar din integritet. Oavsett om du är en befintlig kund, eller bara surfar på vår hemsida, vill vi att du ska känna dig bekväm med vår integritetspolicy och de säkerhetsåtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter.

Därför har vi infört ett dataskydd av hög kvalité. Oavsett om du själv ger oss dina personuppgifter, eller om vi samlar in uppgifter om dig från andra källor, kommer vi att behandla dem enligt denna policy. Vi rekommenderar att du läser den i sin helhet.
 

Allmänna principer för behandling av personuppgifter

För att vara säkra på att dina personuppgifter behandlas korret och med en lämplig nivå av datasäkerhet, har vi antagit följande behandlingsprinciper:

 • Personuppgifter behandlas lagligt, korrekt och öppet.
 • Personuppgifter samlas enbart in för särskilda, uttryckligt angivna, lagliga ändamål och kommer inte att senare behandlas på sätt som strider mot dessa ändamål.
 • Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
 • Personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Felaktiga eller inkompletta personuppgifter kommer att rättas, raderas eller tillfälligtvis stoppas för behandling.
 • Personuppgifter ska inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas eller för vilka de behandlas ytterligare.
 • Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig datasäkerhet för dem.
   

Vi kommer alltid att informera dig om insamling och behandling av dina personuppgifter, såvida vi inte har ett lagligt skäl att inte göra det.
 

Uppgiftstyper

Vi kommer att samla in och behandla dina personuppgifter på ett antal olika sätt när du interagerar med oss.

En del personuppgifter måste vi behandla för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Andra personuppgifter kan du välja att förse oss med av egen fri vilja.

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter i följande fall:

i) när du besöker vår webbplats, t.ex. surfar på vår hemsida, fyller i ett formulär, svarar på en undersökning eller deltar i en enkät

ii) när vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive om du prenumererar på ett nyhetsbrev eller om vi skickar nyhetsbrev till våra befintliga kunder

iii) när du deltar i ett event, en mässa eller liknande och tar kontakt med oss före, under eller efter arrangemanget, t.ex. som ett led i en förfrågan eller en försäljning

iv) om du är vår befintliga kund eller leverantör

Vi behandlar följande uppgiftstyper om dig, beroende på vilken kategori du tillhör jämfört med ovanstående:
 

Kategori
Personuppgift
Besökare på vår hemsida
 • IP adress och MAC adress (beroende på vilken typ av enhet du använder)
 • Besökshistorik och besöksbeteende, t.ex. vilka sidor som klickats på, den tid en sida visas, etc.
 • Sökfrågor som skickats via hemsidan etc. och svar mottagna via e-post etc.
 • Om du har lämnat information i ett formulär, inklusive sådana uppgifter som namn, e-postadress, bosättningsland, intresseområden, det företag eller den organisation du är anställd av eller representerar på annat sätt
Marknadsföring
 • Namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, titel, intresseområde
 • Företag eller organisation som du är anställd av eller på annat sätt representerar
 • Uppgift om lämnat samtycke avseende marknadsföringsåtgärder, eller återkallande av samtycke, från befintliga kunder
 • Spårning av behandling av digital marknadsföring, t.ex. om meddelandet öppnades, hur länge det visades, vilken del av meddelandet och vilka länkar som klickades på, etc.
Event och mässor
 • Namn, titel, e-postadress och telefonnummer
 • Intresseområden
 • Företag eller organisation som du är anställd av eller på annat sätt representerar
 • Deltagande i mässor och event
Kunder/Leverantörer
 • Namn, titel, e-postadress och telefonnummer
 • Intresseområden
 • Företag eller organisation som du är anställd av eller på annat sätt representerar
 • Deltagande i mässor och event
 • Historik över samverkan med oss, inklusive sparad e-postkorrespondens
 • Uppgifter lämnade till oss

Som regel kommer vi inte att behandla känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter) om dig, såvida du inte har lämnat ditt uttryckliga samtycke till det, eller såvida vi inte är skyldiga att göra det för att följa gällande lagstiftning.
 

Syfte med behandling och laglig grund

Vi behandlar bara dina personuppgifter för att uppnå ett lagligt syfte och generellt sett bara om ett eller flera av nedanstående villkor är uppfyllda:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden enligt avtal
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser vi är bundna av
 • Behandlingen är nödvändig för lagliga ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen och sådan behandling inte är att anse som skadlig
 • Du har lämnat ditt samtycke till sådan behandling
   

Som regel är den lagliga grunden för behandling av personuppgifter avseende kontaktpersoner hos befintliga kunder och leverantörer en intresseavvägning mellan vår affärsmässiga relation med dig och din rätt till skydd av dina personuppgifter. Vi bedömer att behandlingen inte är skadlig för dig som registrerad, eftersom vi enbart behandlar kontaktuppgifter till dig i din egenskap av anställd hos en av våra affärspartners och eftersom vi behandlar dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla snabb och effektiv service till dig och din arbetsgivare.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att förse dig med produkter, service och information som du begär av oss
 • För att skicka nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial till dig, inklusive enkäter
 • För att administrera våra affärsmässiga mellanhavanden och för att förhandla eller verkställa avtal
 • För att tillhandahålla generell kundservice och support
 • För att få kundkännedom och kunskap om hur våra olika tjänster, inklusive hemsidor, applikationer och produkter används, såväl som för att kunna utvärdera och förbättra dessa
 • För att kommunicera med dig i olika ärenden
 • För att följa gällande rätt

 
Cookies

Vi kan komma att använda cookies på våra hemsidor eller i våra applikationer. Vänligen läs mer om användningen av cookies i vår Cookie Policy på vår hemsida.

Syftet med att behandla data som samlats in genom användning av cookies, är följande:

 • Att driva, förbättra och optimera funktionalitet och användarupplevelse på hemsida och dess tjänster
 • Att genomföra kund- och användaranalyser samt segmentering för att förbättra vår förståelse för våra användare och för att tillhandahålla bättre och mer skräddarsydda tjänster till våra användare, inklusive dig
 • Statistikändamål

 
Automatiserat individuellt beslutsfattande

Dina uppgifter används inte för automatiserat individuellt beslutsfattande.
 

Källor

Personuppgifter samlas in direkt från dig, vilket inkluderar förfrågningar som du, eller det företag du representerar, gjort via telefon, e-post, på mässor, genom lagda ordrar etc. Uppgifter mottas även via vår hemsida, t.ex. genom cookies och formulär.
 

Återkallande av samtycke

Om den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke har du rätt att återkalla det, men en återkallelse påverkar inte behandling eller dataöverföring som skett innan du återkallade ditt samtycke.
 

Utlämning och överföring av personuppgifter

Utlämning och överföring av dina personuppgifter till tredje part (fysisk eller juridisk person, myndighet, offentligt organ eller andra till vilka personuppgifterna lämnas ut) hålls på en minimal nivå och sker med hjälp av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part under följande förhållanden:

 • Tredje part som utför tjänster för vår räkning, såsom t.ex. webbhotell, molntjänster, IT-support, marknadsföringstjänster, administrativa tjänster, utbildning eller annan databehandling. Sådan tredje part har bara tillåtelse att behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och samarbetet kommer att styras av ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal.
 • För att fullgöra vårt åtagande att förse dig som kund med produkter, inklusive att förse våra underleverantörer med information, vilket även innefattar övriga koncernföretag.
 • För att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.
 • Om du tidigare lämnat samtycke till att lämna ut personuppgifter till tredje part.
 • I händelse av fusion, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annat förfogande över hela eller delar av våra tillgångar eller vårt lager.
 • Som anges i vår Cookie Policy, se ovan.
   

Om mottagaren av personuppgifterna har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i ett land utanför EU/EEA som inte kan garantera en lämplig datasäkerhetsnivå, kommer vi enbart att överföra dina personuppgifter till en sådan mottagare om mottagaren förbinder sig att följa ett skriftligt överföringsavtal baserat på EU Commissions Standard Contractual Clauses eller liknande godkänt regelverk.
 

Lagringsperiod

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är rättsligt tillåtet och nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Lagringsperioden är beroende av typen av personuppgifter, ändamålet med behandlingen och tillämplig lag och kan därför variera.

Vi raderar personuppgifter efter ovanstående lagringsperiod eller när du begär att vi ska radera dina personuppgifter, såvida inte lagar och regler kräver att vi behåller dina personuppgifter.
 

Datasäkerhet

För att skydda dina personuppgifter har vi infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att försäkra oss om en säkerhetsnivå som matchar den risk som behandlingen och typen av personuppgift som ska skyddas medför, med hänsyn tagen till teknisk utveckling och kostnad för implementering av sådana åtgärder.

Som en följd av riskbedömning har vi vidtagit åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktligt förlust, ändring, obehörig visning eller obehörigt tillträde, särskilt när behandlingen innebär överföring av personuppgifter i ett datanätverk, och mot all annan form av olaglig behandling.
 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har behandlat, med vissa lagstadgade undantag. Vidare kan du invända mot insamling och ytterligare behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att får dina personuppgifter rättade om det behövs. Du kan också kräva att vi begränsar vår behandling.

Vi kommer att radera eller rätta alla uppgifter som är felaktiga eller för gamla.

Om du förser oss med en skriftlig begäran, kommer vi att radera dina personuppgifter snarast möjligt, såvida vi inte har en rättslig grund för att fortsätta med behandlingen, t.ex. om behandling är nödvändig för att fastställa, utöva eller bestrida rättsliga krav, eller nödvändig för att fullfölja ett avtal med dig eller det företag eller den organisation där du är anställd eller som du på annat sätt representerar.

För att åberopa någon av ovanstående rättigheter, vänligen ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna nedan. Vänligen förse oss med relevant information för att ta hand om din begäran, inklusive ditt fullständiga namn och din e-postadress, så vi kan identifiera dig. Vi kommer att bemöta ditt krav snarast möjligt, dock senast inom en månad. Om du inte samtycker till vår behandling av dina personuppgifter, finns möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
 

Länkar till andra hemsidor och dylikt

Våra hemsidor kan innehålla länkar till andra hemsidor eller till integrerade sidor. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags hemsidor (tredje parts hemsidor) eller för tredje parts praxis för insamling av personuppgifter. När du besöker tredje parts hemsidor, ska du läsa deras policies avseende skydd för personuppgifter samt deras andra relevanta policys.
 

Policyändringar

Vi kan komma att ändra vår Integritetspolicy och vår Cookie Policy från tid till annan. Våra uppdaterade policys gäller för din fortsatta användning av vår hemsida och för vår behandling av personuppgifter. Vänligen granska vår Integritetspolicy och vår Cookie Policy med jämna mellanrum.
 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@avkvalves.se eller AVK Sverige AB, Växthusvägen 5, SE-281 51 Hässleholm.